เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว ทดสอบ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ระบบแจ้งรายละเอียดการจ้างแรงงาน รายจ่ายค่าจ้างแรงงานและจำนวนการจ้างแรงงาน

ภาษีที่เกี่ยวข้อง
ขอหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ

กฎหมายที่เกียวข้อง

   1. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 708) พ.ศ. 2563 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง

   2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 382) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
คำแนะนำ : Browser ที่รองรับได้ดี Chrome


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Intelligent Center 1161
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 02-2728033
ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743

 
line line line line line


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161