เมนูปิด


ระบบแจ้งรายละเอียดการจ้างแรงงาน รายจ่ายค่าจ้างแรงงานและจำนวนการจ้างแรงงานกฎหมายที่เกียวข้อง

    1. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 708) พ.ศ. 2563 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง
    2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 382) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
คำแนะนำ : Browser ที่รองรับได้ดี Chrome

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 02-2728033

ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743