เมนูปิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562

2. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562

3. ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 392)เรื่อง กำหนดเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

4. ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 393)เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน

5. ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 1)เรื่อง กำหนดเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

6. ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุมัติใช้หรือเปลี่ยนแปลงเงินตราสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย และการคำนวณมูลค่าของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงินในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

7. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 373) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใช้เงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Intelligent Center 1161
สอบถามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : โทร. 02-2728289, 02-2728400
ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743