เมนูปิด


คุณสมบัติ
กลุ่มอุตสาหกรรม
       รายละเอียดเพิ่มเติม : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc602.pdf
----
       รายละเอียดเพิ่มเติม : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc627.pdf
----
       รายละเอียดเพิ่มเติม : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc637.pdf
----
       รายละเอียดเพิ่มเติม : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๘) พ.ศ. ๒๕๖๑
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc658.pdf
----
       รายละเอียดเพิ่มเติม : พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๔
       https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc730.pdf