เมนูปิด


ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียน
มาตรการภาษี
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 265)
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg265.pdf
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 284)
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg284.pdf
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 302)
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg302.pdf
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 320)
       http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg320.pdf
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 413)
       https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg413.pdf
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยงานของ สวทช. ที่ทำหน้าที่รับรองกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
       https://www.nstda.or.th/cdp/th/service/startup.html
-
       รายละเอียดเพิ่มเติม : ตัวอย่างแบบคําขอรับรองกิจการฯ จากสวทช.
       ตัวอย่างแบบคําขอรับรองกิจการฯ จากสวทช.