เมนูปิด

ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
รายละเอียดของมาตรการ

รายละเอียดโครงการ

* รายละเอียดเพิ่มเติม : พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

       - ประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

* รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๐)

       - ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๐)