เมนูปิด
รายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี


ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคม สถานะ (จดแจ้ง/เลิก) วันที่จดแจ้ง วันที่เลิก
1. 0-1055-59068-17-8   บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จดแจ้ง 19 สิงหาคม 2563 -
2. 0-1155-59021-09-1   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
3. 0-6155-59000-24-2   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
4. 0-3455-59001-15-2   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 25 สิงหาคม 2563 -
5. 0-3355-59000-34-2   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 25 ธันวาคม 2563 -
6. 0-2155-59007-16-0   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
7. 0-3055-59003-69-4   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
8. 0-4355-59000-71-6   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
9. 0-9355-59000-53-3   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
10. 0-8355-59004-08-4   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
11. 0-3155-59000-57-1   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
12. 0-4555-59000-40-6   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
13. 0-9455-59000-54-1   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
14. 0-8555-59000-47-0   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระนอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
15. 0-8255-59000-87-9   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
16. 0-3755-59000-20-2   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
17. 0-2055-59037-40-9   บริษัทเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 มกราคม 2564 -
18. 0-1055-60151-62-8  บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
19. 0-3555-59000-34-2  บริษัทประชารัฐรักสามัคคียโสธร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
20. 0-9055-59004-79-2  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
21. 0-1055-60090-95-5  บริษัทสังคมดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
22. 0-1055-54043-59-2  บริษัทแอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
23. 0-7455-60000-32-2  บริษัทแบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
24. 0-1055-59090-52-1  บริษัทคนกล้าคืนถิ่น(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
25. 0-1055-61084-61-4  บริษัทไรท์วิววิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
26. 0-3055-47001-32-2  บริษัทแดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
27. 0-1055-52081-47-1  บริษัทคิดการดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
28. 0-1055-61110-46-1  บริษัทซันเสร่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
29. 0-1255-61020-04-7  บริษัทจิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
30. 0-1055-60079-30-7  บริษัทออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
31. 0-7355-60006-35-5  บริษัทสามพรานโมเดลวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
32. 0-2055-61022-07-3  บริษัทมาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
33. 0-1055-60002-34-7  บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 20 สิงหาคม 2563 -
34. 0-1255-61025-02-2  บริษัทลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 26 สิงหาคม 2563 -
35. 0-5055-59015-70-4  บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 02 กันยายน 2563 -
36. 0-1055-61067-71-0  บริษัทเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 สิงหาคม 2563 -
37. 0-1055-55179-75-7  บริษัทอารียา เมตายา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 25 ธันวาคม 2563 -
38. 0-1055-58094-86-8  บริษัทจัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 27 สิงหาคม 2563 -
39. 0-1055-61102-32-9  บริษัทมานา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 25 ธันวาคม 2563 -
40. 0-1255-61029-19-2  บริษัทคิดเปลี่ยนเรียนรู้วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 05 กุมภาพันธ์ 2564 -
41. 0-1055-61041-59-1  บริษัทสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 25 ธันวาคม 2563 -
42. 0-1055-62003-41-3  บริษัทอิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 29 ธันวาคม 2563 -
43. 0-1055-52104-97-7  บริษัทจิตต์อาทร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 08 เมษายน 2564 -
44. 0-1055-59059-42-0  บริษัทสเตปส์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 02 เมษายน 2564 -
45. 0-1055-61063-00-5  บริษัทไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 01 เมษายน 2564 -
46. 0-5255-62000-50-0  บริษัทเลาดาโต ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 24 มิถุนายน 2564 -
47. 0-1055-55181-72-7  บริษัทโซเชียลโมชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 06 ตุลาคม 2564 -
48. 0-1055-61095-35-7  บริษัทเซ็นทรัลทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 24 พฤศจิกายน 2564 -
49. 0-1055-62193-53-1  บริษัทโอร่า วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จดแจ้ง 17 ธันวาคม 2564 -
50. 0-7355-60005-12-0  บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 19 มกราคม 2566 -
51. 0-1055-62108-06-1  บริษัทส่งเสริมการศึกษา เพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 28 ธันวาคม 2564 -
52. 0-1055-63025-31-3  บริษัทพลังการเรียนรู้ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 19 เมษายน 2567 -
53. 0-5055-62009-98-1  บริษัทบั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 22 เมษายน 2565 -
54. 0-4655-60000-50-3  บริษัทศูนย์เรียนรู้สุขภาพองค์รวมเวชรักษ์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 16 มีนาคม 2565 -
55. 0-1055-62118-50-4  บริษัทป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 04 เมษายน 2565 -
56. 0-5055-56005-09-1  บริษัทธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 16 มีนาคม 2565 -
57. 0-7455-60003-82-8  บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 03 พฤกษาคม 2565 -
58. 0-5755-59003-68-4  บริษัทออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 27 เมษายน 2565 -
59. 0-1055-56089-31-0  บริษัทวินกูลฟิล์ม จำกัด จดแจ้ง 23 พฤกษาคม 2565 -
60. 0-1055-37091-97-5  บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จดแจ้ง 22 เมษายน 2565 -
61. 0-1255-60023-83-2  บริษัทนักเปลี่ยนแปลง จำกัด จดแจ้ง 09 พฤกษาคม 2565 -
62. 0-1055-58103-94-8  บริษัทดรีมลอปเม้นท์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 29 เมษายน 2565 -
63. 0-5255-60000-57-0  บริษัทกรีน คอมมูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด จดแจ้ง 03 สิงหาคม 2565 -
64. 0-1055-54069-73-7  บริษัทสยามออร์แกนิค จำกัด จดแจ้ง 05 พฤกษาคม 2565 -
65. 0-1055-56047-53-6  บริษัทแจสเบอร์รี่ จำกัด จดแจ้ง 05 พฤกษาคม 2565 -
66. 0-1055-56161-79-7  บริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด จดแจ้ง 07 พฤกษาคม 2567 -
67. 0-1055-64006-61-4  บริษัทเชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด จดแจ้ง 17 มิถุนายน 2565 -
68. 0-1055-63077-63-1  บริษัทศิริราชบำรุงเวช จำกัด จดแจ้ง 01 กรกฎาคม 2565 -
69. 0-6455-59000-24-2  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 11 เมษายน 2567 -
70. 0-2055-63034-60-5  บริษัทบ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 31 ตุลาคม 2565 -
71. 0-1055-59197-87-3  บริษัทสารพัดสรรพศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 05 กันยายน 2565 -
72. 0-2155-60004-96-9  บริษัทระยอง พัฒนาเมือง จำกัด จดแจ้ง 15 ธันวาคม 2565 -
73. 0-1055-59116-45-8  บริษัทเทียร่า ขันทอง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 16 กันยายน 2565 -
74. 0-8455-59009-95-7  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 19 ธันวาคม 2565 -
75. 0-1055-60105-94-4  บริษัทพัลซ์ สีลม จำกัด จดแจ้ง 15 พฤกษาคม 2567 -
76. 0-1235-45000-51-5  ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างศิลป์ไทย จดแจ้ง 01 กุมภาพันธ์ 2566 -
77. 0-1255-64013-65-3  บริษัทเทิร์นทูอาร์ต จำกัด จดแจ้ง 12 ตุลาคม 2565 -
78. 0-1055-63092-33-9  บริษัทอาสาชาวนามหานคร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 06 ธันวาคม 2565 -
79. 0-1055-63000-48-5  บริษัทโอพีพีวาย จำกัด จดแจ้ง 11 พฤศจิกายน 2565 -
80. 0-1055-63147-77-0  บริษัทมิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 10 พฤศจิกายน 2565 -
81. 0-2055-60016-05-3  บริษัทกินอยู่ดี แพลตฟอร์ม จำกัด จดแจ้ง 07 ธันวาคม 2565 -
82. 0-1055-63164-45-3  บริษัทวิสาหกิจแนวหน้าเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 25 พฤศจิกายน 2565 -
83. 0-1655-61000-48-8  บริษัทเพชรน้ำหนึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 21 ธันวาคม 2565 -
84. 0-1055-59156-02-6  บริษัทกรีน สไตล์ จำกัด จดแจ้ง 16 ธันวาคม 2565 -
85. 0-5055-63010-84-3  บริษัทดาวเอธธิคอลกิ๊ฟส์ จำกัด จดแจ้ง 27 มกราคม 2566 -
86. 0-1055-63106-50-0  บริษัทสืบสานหัตถกรรมไทย จำกัด จดแจ้ง 09 กุมภาพันธ์ 2566 -
87. 0-1055-64078-45-3  บริษัทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 03 พฤกษาคม 2567 -
88. 0-1055-62204-09-5  บริษัทณัฐนารา โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จดแจ้ง 10 พฤกษาคม 2566 -
89. 0-5235-64001-98-6  ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสาหกิจพัฒนาชุมชนยั่งยืน จดแจ้ง 24 พฤกษาคม 2566 -
90. 0-1055-62017-54-6  บริษัทอัจฉริยะศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 25 เมษายน 2566 -
91. 0-1055-56161-79-7  บริษัทโลเคิล อไลค์ จำกัด จดแจ้ง 07 พฤกษาคม 2567 -
92. 0-1055-61144-79-0  บริษัทไอ ดู สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำกัด จดแจ้ง 07 กรกฎาคม 2566 -
93. 0-5035-64004-82-9  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮซ ฟรี จดแจ้ง 08 สิงหาคม 2566 -
94. 0-3955-62000-43-9  บริษัทอัตลักษณ์ จำกัด จดแจ้ง 30 มิถุนายน 2566 -
95. 0-1055-59039-79-8  บริษัทสุจริตไทย จำกัด จดแจ้ง 03 กรกฎาคม 2566 -
96. 0-1255-62009-73-0  บริษัทฟองเมฆ จำกัด จดแจ้ง 17 กรกฎาคม 2566 -
97. 0-9930-00296-64-8  สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ แห่งประเทศไทย จดแจ้ง 22 มิถุนายน 2566 -
98. 0-1055-62183-96-9  บริษัทรินธรรม จำกัด จดแจ้ง 30 มิถุนายน 2566 -
99. 0-3655-65000-58-8  บริษัทเพลินไพร ออร์แกนิค จำกัด จดแจ้ง 24 กรกฎาคม 2566 -
100. 0-2455-65001-46-1  บริษัทสุขภาพ ปลอดภัย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 01 มีนาคม 2567 -
101. 0-1055-62027-05-3  บริษัทซี.เอ.ไอ. (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 11 เมษายน 2567 -
102. 0-5055-64005-13-4  บริษัทแอคเซลเลเรท คอมมูนิตี้ เทคโนโลยี จำกัด จดแจ้ง 05 กันยายน 2566 -
103. 0-3055-64001-07-6  บริษัทสมาร์ท แอสซิสทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด จดแจ้ง 19 เมษายน 2567 -
104. 0-1055-57133-13-4  บริษัทณัฐนารา บีซีจี โซลูชั่น จำกัด จดแจ้ง 06 กันยายน 2566 -
105. 0-5055-62001-13-1  บริษัทธงชัย คอนซัลแทนซี เซอร์วิสเซส จำกัด จดแจ้ง 09 พฤศจิกายน 2566 -
106. 0-9655-59000-59-2  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 19 ธันวาคม 2566 -
107. 0-5055-64001-33-3  บริษัทไทยคอนเซนท์ จำกัด จดแจ้ง 06 พฤศจิกายน 2566 -
108. 0-9455-65000-58-2  บริษัทซะกาต(ไทยแลนด์) จำกัด จดแจ้ง 10 พฤศจิกายน 2566 -
109. 0-4755-63000-36-9  บริษัทออทิสติกสกลนครวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จดแจ้ง 12 มีนาคม 2567 -
110. 0-1055-64054-41-4  บริษัทชูมณี จำกัด จดแจ้ง 29 พฤศจิกายน 2566 -
111. 0-1355-59019-29-1  บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดแจ้ง 09 กรกฎาคม 2567 -
112. 0-1055-63157-54-6  บริษัทอาร์เคเดียน อีโค จำกัด จดแจ้ง 23 พฤกษาคม 2567 -
113. 0-3435-65002-97-0  ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาววัง คลังอาหาร จดแจ้ง 12 มิถุนายน 2567 -
114. 0-1055-65094-20-7  บริษัทสานพลังดี จำกัด จดแจ้ง 14 มิถุนายน 2567 -


                                                    Navigator :  ระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม