เมนูปิด

ระบบวิสาหกิจเพื่อสังคมลงทะเบียน/ยกเลิกขอเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ขอจดแจ้ง/เลิก
การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตรวจสอบการลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะคำขอ
อ้างอิง

อ้างอิง
รายอนุมัติ

รายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
RD Call Center 1161
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี : โทร. 02-272-8033 e-mail: se-enquiries@rd.go.th
ด้านระบบงาน : โทร. 02-272-8804, 02-272-8743 e-mail: cit.it@rd.go.th