เมนูปิด

ระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม


* รายละเอียดเพิ่มเติม : พระราชกฤษฎีกาฯ
       - พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 735) พ.ศ. 2564
* รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
       - ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 38) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีอากร สำหรับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและบุคคลซึ่งสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
       - ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 47) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีอากร สำหรับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและบุคคลซึ่งสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
* รายละเอียดเพิ่มเติม : อื่นๆ
       - สิทธิประโยชน์ทางภาษี
       - คู่มือการใช้งานระบบ                                                        Navigator :  ระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม